Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване  на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица с цел на ползването - "Реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" (обект: Укрепване и възстановяване на пътен мост на река Марица на бул. "Стефан Стамболов"), в урегулираната територия на гр. Димитровград, обл. Хасково. Съобщението можете да видите тук.

Файлове: