Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.75, ал.1 от Закона за водите за открита процедура за изменение на параметрите на разрешително за водовземане и ползване №31190072/22.04.2021г. от повърхностен воден обект - р.Марица.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.75, ал.1  от Закона за водите за открита процедура за изменение на параметрите на разрешително за водовземане и ползване №31190072/22.04.2021г. от повърхностен воден обект - р.Марица, с цели:

цел на водовземането - водоснабдяване за други цели - обект на водоснабдяване: хидравличен тест на преносен газопровод "Гърция - България" от км 103+950 до км 129+630 и извършване на наклонено насочено сондиране за прокарване на газопровод и обслужващи телекомуникационни кабели под дъното на р. Марица от км. 111+300 до км 111+600, съгл. чл.44, ал.1 от Закона за водите,
цел на ползването - изграждане на нови системи и съоръжения за водовземания от повърхностни води, съгл. чл.46, ал.1, т.1, буква "ж" от Закона за водите, в поземлен имот с идентификатор 81092.66.200 по КККР на с.Черногорово, общ.Димитровград, обл. Хасково. 

Съобщението можете да видите тук

Файлове: