Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Съобщението на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а,  ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура  за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 21052.1017.225, по КККР на гр. Димитровград, обл. Хасково можете да видите тук.

Файлове: