Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140152/12.03.2016г.

Съобщението на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140152/12.03.2016г., за ползване на воден обект - река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 21052.247.12, с цел заустване на смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води и производствени температурно замърсени отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води от експлоатацията на обект: Логистичен център "Дуветика", можете да видите тук.

Файлове: