Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Селската.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Селската, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект", (обект: "Преносен газопровод Гърция-България):

Подобект: Пресичане на газопровод км 110,06 - км. 110,20 с река Селската, в имот с идентификатор 81092.0.122, в землището на с.Черногорово, община Димитровград, обл.Хасково.

Съобщението можете да видите тук.

Файлове: