Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  - дере в имоти с идентификатор 15792.38.4 и 15792.38.3, с цел  - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект", (обект: "Преносен газопровод Гърция - България):

Подобект 1: Пресичане на газопровод км 116,90 - км 117,00 с дере, в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3 в землище на с. Голямо Асеново;

Подобект 2: Пресичане на преносен газопровод след АГРС "Димитровград" за връзка с националната газопреносна мрежа с дере, в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.28.3 в землището на с.Голямо Асеново;

Подобект 3: Пресичане на ел. кабел до АГРС "Димитровград" и КВ 5 с дере, в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3 в землището на с. Голямо Асеново, община Димитровград, обл. Хасково.

Съобщението можете да видите тук:

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите от заинтересовани лица се изпращат на адрес:

гр. Пловдив

ул. Янко Сакъзов №35

Басейнова дирекция ИБР - Пловдив

Файлове: