Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Дере, представляващо ПИ с идентификатор 39668.142.1468.

Съобщението на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Дере, представляващо ПИ с идентификатор 39668.142.1468 по поречието на р. Марица, което е част от водно тяло с код BG3MA300R232 - "Река Банска от вливане на Терез дере до устие и Горскоизворска река" с цел заустване на дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител от експлоатация на съществуващ обект "Предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили" находящ се в ПИ с идентификатор 39668.149.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крепост, общ. Димитровград, обл. Хасково можете да видите тук.

Файлове: