Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - река Марица.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - река Марица, с цели:

цел на водовземането - водоснабдяване за други цели - обект на водоснабдяване: хидравличен тест на преносен газопровод "Гърция - България" от км 103+950 до км 129+630, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите

цел на ползването - изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква "ж" от Закона за водите.

в поземлен имот с идентификатор 81092.66.200 по КККР на с.Черногорово, община Димитровград, обл. Хасково.

Съобщението можете да видите тук.

Файлове: