Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1, ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура, за продължаване срока на действие на разрешително №33140097/26.04.2011г. за ползване на воден обект - Река Марица

Съобщението на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1, ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура, за продължаване срока на действие на разрешително №33140097/26.04.2011г. за ползване на воден обект  - "Река Марица, поречие на р.Марица, която е част от водно тяло с код BG3MA350R212 - Река Марица от вливане на река Омуровска до вливане на река Сазлийка", с цел заустване на смесен поток  пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води (ГПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект: "Канализационна система" на гр.Димитровград, Община Димитровград, обл. Хасково можете да видите тук.

Файлове: