Решение № ХА - 26 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Димитровград"

Решение № ХА - 26 ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Димитровград"  с обхват поземлен имот с идентификатор 06762.18.204 по КККР на с. Бряст, общ.Димитровград, обл. Хасково можете да видите тук.

Файлове: