ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019г.

   316  СЪОБЩЕНИЯ

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с

произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019г. с Указ № 53/19.03.2019г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 24/22.03.2019г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени: ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП за България”, Партия „ДПС”, Коалиция „Обединени патриоти”, ПП „ВОЛЯ”, Коалиция „Реформаторски блок", Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден” във връзка с провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК на територията на община Димитровград. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Срещата ще се проведе на 17.04.2019г. /сряда/ от 16,00ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІІ.

При провеждане на консултациите, трябва да представите:

 

  1. Писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице;
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019г. или заверено копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя  пълномощно, подписано от представляващия/те партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. За членове на СИК се назначават български граждани, навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, които владеят български език и имат право да гласуват за народни представители, съгласно разпоредбата на чл. 243 от ИК.

 

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Димитровград -  www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ИЗБОРИ, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

 

С уважение:

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

 

свали като .pdf