ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състави на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници, насрочени за 29.10.2023г.

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне състави на СИК на територията на община Димитровград във връзка с

произвеждането на избори за кметове и общински съветници, насрочени за 29.10.2023г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023г. с Указ № 146/31.07.2023г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 67/04.08.2023г., на основание чл. 75 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание, във връзка с провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК на територията на община Димитровград.

Срещата ще се проведе на 20.09.2023г. /сряда/ от 16,30ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІІ.

При провеждане на консултациите, трябва да представите:

 

  1. Писмено предложение за състави на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023г.или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. Предложение на партиите и коалициите по т.1 за резервни членове;

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. За членове на СИК се назначават лица, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, които владеят български език.

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Димитровград - www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ИЗБОРИ, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.