ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състав на СИК

   183  СЪОБЩЕНИЯ

 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с

произвеждането на избори за за кметове и общински съветници, насрочени за 27.10.2019г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г. с Указ № 163/10.07.2019г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 56/16.07.2019г., на основание чл. 75 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019г. на ЦИК, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени: ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП за България”, Партия „ДПС”, Коалиция „Обединени патриоти”, ПП „ВОЛЯ”, Коалиция „Демократична България – обединение”, във връзка с провеждане на консултации за определяне на състав на СИК на територията на община Димитровград. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Срещата ще се проведе на 19.09.2019г. /четвъртък/ от 17,00ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІІ.

При провеждане на консултациите, трябва да представите:

 

  1. Писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице;
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019г. или заверено копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя  пълномощно, подписано от представляващия/те партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Димитровград -  www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ИЗБОРИ, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

С уважение:

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

свали като .pdf