ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състав на ОИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници, насрочени за 29.10.2023г.

ДО

К „ГЕРБ-СДС

К „ПРОДЪЛЖАВМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

ПП ДПС

К „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне състав на ОИК на територията на община Димитровград във връзка с

произвеждането на избори за кметове и общински съветници, насрочени за 29.10.2023г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023г. с Указ № 146/31.07.2023г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 67/04.08.2023г., на основание чл. 75 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание, във връзка с провеждане на консултации за определяне на състав на ОИК на територията на община Димитровград. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Срещата ще се проведе на 24.08.2023г. /четвъртък/ от 17,30ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІІ.

При провеждане на консултациите, трябва да представите:

 

  1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023г.или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
  5. Предложение на партиите и коалициите по т.1 за резервни членове;
  6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ОИК. За членове на ОИК се назначават лица, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, които владеят български език и са с висше образование, имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към датата 28 април 2023г. включително и не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, съгласно Решение № 1962-МИ/04.08.2023г. на ЦИК.

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Димитровград - www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ИЗБОРИ, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

 

 

 

 

С уважение:

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград