ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състав на ОИК

   177  СЪОБЩЕНИЯ

                                                                  

ДО

ПП „ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”

ПП „ДПС”

ПП „ВОЛЯ”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

           

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне състав на ОИК на територията на община Димитровград във връзка с

произвеждането на избори за кметове и общински съветници, насрочени за 27.10.2019г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г. с Указ № 163/10.07.2019г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 56/16.07.2019г., на основание чл. 75 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени: ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП за България”, Партия „ДПС”, Коалиция „Обединени патриоти”, ПП „ВОЛЯ”, Коалиция „Демократична България – обединение”, във връзка с провеждане на консултации за определяне на състав на ОИК на територията на община Димитровград. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Срещата ще се проведе на 15.08.2019г. /четвъртък/ от 17,00ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІІ.

При провеждане на консултациите, трябва да представите:

 

  1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);
  5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т.1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
  6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ОИК. За членове на ОИК се назначават лица, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, които владеят български език и са с висше образование, имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към датата 26 април 2019г. включително и не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, съгласно Решение № 600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК.

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Димитровград -  www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ИЗБОРИ, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

           

 

С уважение:

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

 

 

 

свали като .pdf