ОБЯВА ЗА ТЪРГ ОТ МБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА – ДИМИТРОВГРАД” ЕООД

   362  СЪОБЩЕНИЯ

О Б Я В А

 

        Д-р Матей Матеев - Управител на МБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА – ДИМИТРОВГРАД” ЕООД, гр.Димитровград, на основание чл.13, ал.2, във връзка с чл.12, ал.1 от Наредба № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества и в изпълнение на Решение № 304 от 30.06.2016 г. на Общински съвет - Димитровград обявява процедура по продажба на дълготрайни материални активи, собственост на МБАЛ „Света Екатерина” ЕООД, гр.Димитровград, чрез ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ по реда на чл.20 от Наредба № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.

         1. Описание на обекта на търга: 2 /два/ застроени недвижими имота и 1 /един/ незастроен недвижим имот, собственост на МБАЛ „Света Екатерина” ЕООД, гр.Димитровград, всеки един от който е обособен като самостоятелна позиция от предмета на търга, както следва:

         1.1. Обособена позиция № 1: Поземлен имот с идентификатор 21052.1016.453 /двадесет и една хиляди и петдесет и две, точка, хиляда и шестнадесет, точка, четиристотин петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Димитровград, одобрени със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на ИД на АК, с площ от 1 042 дка. /един декар и четиридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За обект комплекс за здравеопазване”, с административен адрес на имота: гр.Димитровград, п.к.6400, бул. „Христо Ботев”, ведно с изградените в него сгради, а именно: 1/ Монолитна сграда с идентификатор 21052.1016.453.1 /двадесет и една хиляди и петдесет и две, точка, хиляда и шестнадесет, точка, четиристотин петдесет и три, точка, едно/по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Димитровград, одобрени със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на ИД на АК, със застроена площ от 164 кв.м /сто шестдесет и четири квадратни метра/, на един етаж, с предназначение: „Складова база, склад”; 2/ Монолитна сграда с идентификатор 21052.1016.453.2 /двадесет и една хиляди и петдесет и две, точка, хиляда и шестнадесет, точка, четиристотин петдесет и три, точка, две/по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Димитровград, одобрени със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на ИД на АК, със застроена площ от 18 кв.м /осемнадесет квадратни метра/, на един етаж, с предназначение: „Складова база, склад”; 3/ Монолитна сграда с идентификатор 21052.1016.453.3 /двадесет и една хиляди и петдесет и две, точка, хиляда и шестнадесет, точка, четиристотин петдесет и три, точка, три/по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Димитровград, одобрени със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на ИД на АК, със застроена площ от 10 кв.м /десет квадратни метра/, на един етаж, с предназначение: „Складова база, склад”;

       1.2. Обособена позиция № 2: Поземлен имот с идентификатор 21052.1016.455 /двадесет и една хиляди и петдесет и две, точка, хиляда и шестнадесет, точка, четиристотин и петдесет и пет/по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Димитровград, одобрени със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на ИД на АК, с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За обект комплекс за здравеопазване”, с административен адрес на имота: гр.Димитровград, п.к.6400, бул. „Христо Ботев”, ведно с изградената в него  Монолитна сграда с идентификатор 21052.1016.455.1 /двадесет и една хиляди и петдесет и две, точка, хиляда и шестнадесет, точка, четиристотин и петдесет и пет, точка едно/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Димитровград, одобрени със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на ИД на АК, със застроена площ  от 322 кв.м. /триста двадесет и два квадратни метра/, на един етаж, с предназначение: „Хангар, депо, гараж”;

      1.3. Обособена позиция № 3: Поземлен имот с идентификатор 21052.1016.456 /двадесет и една хиляди и петдесет и две, точка, хиляда и шестнадесет, точка, четиристотин и петдесет и шест/по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Димитровград, одобрени със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на ИД на АК, с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За обект комплекс за здравеопазване”, с административен адрес на имота: гр.Димитровград, п.к.6400, бул. „Христо Ботев”;

     2. Начална цена и стъпка на наддаване: Началната цена за всеки един от самостоятелно обособените позиции от предмета на търга е определена от лицензиран оценител и е в размер, както следва:

    2.1.  За Обособена позиция № 1 - 73 300,00 лева (седемдесет  и три хиляди и триста  лева ) в тази част земя - 64 540 лева и сгради 8 760 лева.

    Сделката не е облагаема по ЗДДС

    2.2. За Обособена позиция № 2 - 96 600 лева (деветдесет и шест хиляди и шестотин лева), в тази част земя - 61 800 лева и сграда - 34 800 лева.

    Сделката не е облагаема по ЗДДС

    2.3. За Обособена позиция № 3 - 61 800 лева (шестдесет и осем хиляди   и осемстотин  лева). Сделката не е облагаема по ЗДДС

   Стъпката за наддаване в случай, че двама или повече участници са предложили еднаква най-висока цена е 10 % /десет на сто/ от началната цена на всяка една от обособените позиции от предмета на търга по т.3.1. – т.3.3.;

   3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване при открито заседание на назначената по процедурата тръжна комисия.

   4. Начин на плащане: Плащането на цената следва да бъде извършено в български лева, изцяло по банков път на следната банкова сметка на МБАЛ „Света Екатерина” ЕООД, гр.Димитровград: IBAN- BG38 RZBB 9155 1086 8223 08 BGN,BIC-BGRZBBGSF в Банка „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, офис Димитровград.

   5. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 13 юли (четвъртък) 2017г. от 10.00 часа в кабинета на управителя, находящ се в основния блок на „МБАЛ Света Екатерина - Димитровград” ЕООД гр.Димитровград, бул. „Христо Ботев” № 29 /партерен етаж, срещу асаньора/.

  6. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер на депозита:

  6.1. Цената на тръжната документация е в размер на 60,00 лева /шестдесет лева/. Върху цената на тръжната документация не се начислява ДДС, тъй като „МБАЛ Света Екатерина” ЕООД гр.Димитровград не е регистрирано лице по ЗДДС.

  6.2. Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа до деня, предхождащ деня на търга от административния корпус на „МБАЛ Света Екатерина” ЕООД, находящ се на адрес: гр.Димитровград, бул. „Христо Ботев” № 29 - „Каса”.

 6.3.  Депозитът за участие в търга представлява 20 % /двадесет на сто/ от началната тръжна цена за всяка една  от обособените позиции от предмета на търга, както следва:

- За Обособена позиция № 1 - 14 660 лева (четиринадесет хиляди шестотин и шестдесет лева) ;

- За Обособена позиция № 2 - 19 320 лева (деветнадесет хиляди триста и двадесет лева) ;

- За Обособена позиция № 3 - 12 360 лева (дванадесет  хиляди триста и шестдесет лева) ;

6.4. Депозитът за участие в търга се внася по банковата сметка на „МБАЛ Света Екатерина” ЕООД, посочена в т.5 на настоящото решение в срок до 16.00 часа до деня, предхождащ деня на търга.

 7. Условия за оглед на обекта: Оглед на активите, предмет на търга, може да се извърши след представяне на документ за закупена тръжна документация от 10.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден, най - късно до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

8. Краен срок за приемане на заявленията за участие: Заявления за участие в търга за всеки един самостоятелно обособен актив, представени в отделен и запечатан непрозрачен плик се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в административния корпус на „МБАЛ Света Екатерина” ЕООД, находящ се на адрес: гр.Димитровград, бул. „Христо Ботев” № 29, стая – „Деловодство”.

Върху плика, съдържащ офертата на участника се поставя входящ номер от входящия регистър на „МБАЛ Света Екатерина - Димитровград” ЕООД, като препис от входящия номер на офертата се представя и на подателя.

9. Специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, и други тръжни условия: С всеки един спечелил участник на някои от обособените позиции от предмета на търга се сключва договор за покупко-продажба в нотариална форма. Всички разходи по нотариално изповядване на сделките, в това число дължими данъци и такси са изцяло за сметка на купувача.

10. Ден, място и час на повторното провеждане на търга: При неявяване на кандидати, повторен търг за активите ще се проведе на 26 юли (сряда) 2017 г. от 10.00 часа в кабинета на управителя, находящ се в основния блок на „МБАЛ Света Екатерина - Димитровград” ЕООД гр.Димитровград, бул. „Христо Ботев” № 29 /партерен етаж, срещу асансьора/. Закупилите тръжна документация за първия търг, могат да участват във повторния търг без да е необходимо да купуват нова документация. Повторният търг, ще се проведе при същите условия, при които е обявен първия.

Условията на търга са публикувани и на сайтовете на „МБАЛ Света Екатерина - Димитровград” ЕООД гр.Димитровград - www.mbalstekaterina.eu и на Община Димитровград - www.dimitrovgrad.bg;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

2. ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

свали като .pdf