Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки

   432  СЪОБЩЕНИЯ

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВА:

 

 

 

            Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки.

            Срок за подаване на проекти – до 31.08.2017г.

            Срок за одобрение на проектите – 10 дни след изтичане срока на обявата.

 

Цел на конкурса:

  • подобряване и опазване на градската среда
  • подобряване естетичния вид на междублоковите пространства
  • ангажиране на гражданите в опазването на зелените площи в града

 

Предложените проекти трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Подобряват качеството на живот и жизнената среда
  2. Повишават привлекателността на града

 

Условие за участие:

      Условие за участие в конкурса е гражданите да са регистрирани по Закона за управление на етажната собственост.

 

 

Начин на кандидатстване и оценяване

 

      Необходими документи за кандидатстване:­

              1.   Формуляр за участие /по образец/

2.      Проектно предложение с количествено-стойностна сметка

 

          Проектното предложение трябва да включва:

  • Подробно описание на дейностите по проекта;
  • Количествено-стойностна сметка на предвидените в проекта дейности
  • Схема/чертеж на междублоковото пространство с отбелязани места на извършване на предвидените дейности (места за залесяване, разположение на детски съоръжения и др.)
  • Снимков материал на съществуващото положение

Дейностите по проектите, които ще бъдат финансирани могат да включват благоустрояване под формата на: почистване и възстановяване на неподдържани терени, озеленяване, създаване на зони за отдих в междублокови пространства, монтаж на беседки, пейки, кошчета за отпадъци, детски съоръжения, спортни съоръжения и др. паркова мебел.

Недопустими за финансиране дейности са: подмяна на настилки около жилищни сгради, изграждане на паркинги и др. строителни дейности.

 

 Попълнените формуляри за участие със съответните проекти се представят на адрес: Община Димитровград, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15 или на място на гише № 1 “Деловодство” в плик с надпис: „Конкурс за приветлива градска среда 2017г.”

Оценяването се извършва от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Димитровград. Най-добрите проекти от предложените ще бъдат финансирани от Общината на стойност до 5 000 лв. за всеки проект. Финансовите средствата ще бъдат предоставени от Община Димитровград на домоуправителите след приключване и одобрение на дейностите по проектите, и отчитане с необходимите документи.

Критерий за оценяване и класиране на проектите

1.  Брой потребители

 -  до 20 души – 2 точки

 - от 20 до 40 души – 5 точки

 - над 40 души – 10 точки

 

2. Съфинансиране (участие на потребителите със собствени средства)

- от 1% до 20% от стойността на предвидените разходи – 2 точки

- от 20% до 50% от стойността на предвидените разходи – 5 точки

- повече от 50% от стойността на предвидените разходи – 10 точки

 

3. Устойчивост на проекта:

- висока – 10 точки

- средна – 5 точки

- ниска – 2 точки

 

За допълнителна информация - тел. 68 271

отдел„Инвестиционна дейност, околна среда и води” 

свали като .pdf