Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Димитровград за периода 2021-2028 год.

О  Б  Я  В  А

Общинска администрация Димитровград, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Димитровград за периода 2021-2028 г.

 

Разработването на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Димитровград за периода 2021-2028 г. е продиктувано от липса на действаща такава и разработването на нов Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за следващия програмен период 2021-2028 г. Общинската програма за управление на отпадъците се разработва за период, който съвпада с действието на НПУО 2021-2028 г.

 

Общинската програма за управление на отпадъците е един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Тя се разработва в съответствие с нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 57 и чл. 59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда на Община Димитровград.

 

Крайният срок на програмата съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2027 г. Приоритет „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2021-2027 г. е насочен към специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова икономика“ и ще се финансират мерки, чрез които отпадъците ще се подготвят за повторна употреба и поправка, ще се рециклират или генерирането им ще бъде предотвратено, както и дейности, свързани с осведомеността на населението и промяна в нагласите му.

 

Програмата за управление на отпадъците има за цел да отрази актуалното състояние и да планира мерките и дейностите с отпадъците на територията на Община Димитровград, в съответствие с действащите нормативни изисквания. Разработването й се базира на наличните данни, резултатите от проведени проучвания на системите за управление на отпадъците в общината, както и на анализ на възможностите за финансиране на планираните дейности. Въз основа на събраните данни ще бъдат направени предложения и прогнози за развитие на инфраструктурата, системите и практиките за управление на отпадъците в общината.

 

Всеки, който има виждания, препоръки и предложения, относно дейностите по управление на отпадъците в Община Димитровград, може да ги изрази писмено в едномесечен срок от публикуване на настоящата обява на следния адрес:

6400, гр. Димитровград, ул. „Г. С. Раковски” № 15 или на e-mail: ее@dimitrovgrad.bg

 

Лице за контакти: инж. Пламен Митков, главен експерт „Инвестиционна дейност, околна среда и води“, Телефон за връзка: 039168269