Информация относно аварийно планиране на НЕОХИМ АД и необходими мерки, и поведение при възникване на авария.

Информацията относно чл.18, ал.5 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, относно аварийното планиране на НЕОХИМ АД можете да видите тук.

Файлове: