ЕНРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - СГРАДЕН ФОНД - 1 ЕТАП

ВАЖНО!!!
 
Примерни документи за попълване и проект насоки за кандидатстване по процедура:
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“,
с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.

Файлове: