Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 52 от 05.09.2019 година

   58  Съобщения - Местни данъци и такси

Публикувано на: четвъртък, 05.09.2019 год.

Валидно до: четвъртък, 19.09.2019 год. включително

 

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР 12 - 52  от 05.09.2019 година

 

 

 

До:

  1. НЕДЯЛКА КАНЕВА ГОЧЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации от община Раднево с №286-1/20.05.2019г.

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" Отдел " Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски №13 – запад, стая № 4, етаж 3 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

свали като .pdf