Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 83 от 30.01.2023 година

Публикувано на: понеделник, 30.01.2023 год.

Валидно до: понеделник, 13.02.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 83 от 30.01.2023 година

До:

АНТОНИЯ ПАНЧЕВА АНГЕЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000800 от 02.09.2019 г.;

ЕЛЕНА НЕДЯЛКОВА ХРИСТОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000817 от 17.09.2019 г.;

ГЕРГАНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001024 от 03.12.2018 г.;

АЛЕКСЕЙ БОЯНОВ ГАГЪМОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000768 от 01.11.2018 г.;

ЗВЕЗДЕЛИНА ИВАНОВА ЗДРАВЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000921 от 19.11.2018 г.;

АНТОН ДИНЧЕВ МАРЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000678 от 08.10.2018 г.;

ЖЕЛКА КОСТОВА ДРАГИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001041 от 06.12.2018 г.;

ИЛКО ЮРИЕВ АНГЕЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001086 от 17.12.2018 г.;

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000704 от 19.08.2019 г.;

ДИМКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000668 от 13.08.2019 г.;

ТОДОР ТАНЕВ РУСЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000381 от 05.06.2019 г.;

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА ТЕМУРЧИН

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000662 от 12.08.2019 г.;

ТИНКА ИЛИЕВА ЧАКЪРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000798 от 02.09.2019 г.;

„ФИСТО” ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ПАВЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000966 от 19.11.2019 г.;

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000477от 28.06.2019 г.;

ДОНЧО КАЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000909 от 16.11.2018 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.