Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 632 от 22.11.2023 година

Публикувано на: сряда, 22.11.2023 год.

Валидно до: сряда, 06.12.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 632 от 22.11.2023 година

До:

АДКА МИТЕВА БЕХОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.2021 г.;

ДИНКО РУСКОВ ФИЛИПОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000613 от 10.09.2021 г.;

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПИЛИТОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000650 от 17.09.2021 г.;

МЕТОДИ СТАНЧЕВ ХУБЕНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000766 от 08.10.2021 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.