Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 612 от 08.11.2023 година

Публикувано на: сряда, 08.11.2023 год.

Валидно до: сряда, 22.11.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 612 от 08.11.2023 година

До:

КРАСИМИРА ПАНЧЕВА ПАНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000635 от 10.19.2021 г.;

Н.ЗАПРЯНОВ ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ДИАНА НАЧЕВА ЗАПРЯНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000678 от 21.09.2021 г.;

ДОЙЧИН ГОСПОДИНОВ ДОЙЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000555 от 17.03.2023 г.;

ТАХИР ТАХИР РАМАДАН

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000132 от 19.02.2021 г.;

ВАСКО ТРАНС 11 ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ДИЯНА ВЪЛЧЕВА ДЕЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000173 от 06.04.2022 г.;

ТЕМЕНУГА ПЕТРОВА КОЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000559 от 03.09.2021 г.;

ТАНЯ ГРУДЕВА ГОСПОДИНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000759 от 08.10.2021 г.;

ВЕЛИЧКА ДЕЛЧЕВА ПАНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000634 от 10.09.2021 г.;

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.