Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 602 от 23.10.2023 година

Публикувано на: понеделник, 23.10.2023 год.

Валидно до: понеделник, 06.11.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 602 от 23.10.2023 година

До:

ГЕНЧО ТОДЕВ ГЕНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000754 от 28.09.2022 г.;

ТАНЯ НИКОЛОВА ГОЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000238 от 11.04.2022 г.;

АТАНАС НИКОВ АТАНАСОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000954 от 03.10.2022 г.;

БОНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000750 от 28.09.2022 г.;

ТАНЯ СЛАВЧЕВА МИТЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000543 от 16.05.2022 г.;

АНЕЛИЯ ТИХОМИРОВА ИЛИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000773 от 28.09.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.