Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 601 от 17.10.2023 година

Публикувано на: вторник:, 17.10.2023 год.

Валидно до: вторник, 31.10.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 601 от 17.10.2023 година

До:

ВАСИЛКА ДИМОВА ДЖОГАЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000103 от 01.04.2022 г.;

АННА СТЕФАНОВА ПРАВЧАНСКА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000684 от 27.09.2021 г.;

ТЕОДОР ГЕНЧЕВ ГЕНЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001195 от 07.10.2022 г.;

СЪВЕТА ХРИСТОВА СТАНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000452 от 21.06.2021 г.;

ТОНКА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001239 от 10.10.2022 г.;

ХРИСТИНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000531 от 02.06.2020 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.