Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 600 от 12.10.2023 година

Публикувано на: четвъртък:, 12.10.2023 год.

Валидно до: четвъртък, 26.10.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 600 от 12.10.2023 година

До:

ВЕСЕЛИНА МИТКОВА ТОДОРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000542 от 16.05.2022 г.;

КАНЧО РУМЕНОВ АНГЕЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000242 от 24.02.2021 г.;

ПЕМИР ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ТОНКА РАДЕВА СТОЙЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000233 от 24.02.2021 г.;

ДИАНА АЛЕКСИЕВА ГРИЦЮК

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000549 от 17.05.2022 г.;

АЛЕКСАНДРУПОЛИС – 2 ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ДАМЯНОС МАРКАКИС

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000621 от 28.08.2020 г.;

ВАСИЛ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000267 от 15.04.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.