Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 571 от 27.09.2023 година

Публикувано на: сряда:, 27.09.2023 год.

Валидно до: сряда, 11.10.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 571 от 27.09.2023 година

До:

АНГЕЛИНА КОСТОВА РУСИМОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000277 от 15.04.2022 г.;

АНДРЕЙ СЪБЕВ МЕТОДИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001121 от 06.10.2022 г.;

ГЮРАЙ МЕСТАН МЮМЮН

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000251 от 13.04.2022 г.;

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001238 от 10.10.2022 г.;

ПЛАМЕН КОЛЕВ ИЛЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000312 от 02.06.2021 г.;

АТАНАСКА ДЕЛЧЕВА ЗАХАРИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001086 от 05.10.2022 г.;

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА СЛАВОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000321 от 07.06.2021 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.