Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 570 от 26.09.2023 година

Публикувано на: вторник:, 26.09.2023 год.

Валидно до: вторник, 10.10.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 570 от 26.09.2023 година

До:

ВЪЛКА РУСЕВА ЦВЕТКОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001291 от 12.10.2022 г.;

ВЛАДИ ВЪЛЧАНОВ РАДЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001391 от 18.10.2022 г.;

ВЕНЕЛИН ТОДОРОВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000364 от 26.04.2022 г.;

АНА КАЛЕВА НИКОЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000858 от 29.09.2022 г.;

ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000721 от 28.09.2022 г.;

АТАНАСКА СТОЯНОВА СИРАКОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000637 от 27.09.2022 г.;

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.