Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 5 от 05.01.2023 година

Публикувано на:четвъртък, 05.01.2023 год.

Валидно до: четвъртък, 19.01.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 5 от 05.01.2023 година

До:

ГАЛИНА НЕДЯЛКОВА АТАНАСОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001297 от 12.10.2022г.;

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001112 от 06.10.2022 г.;

ГЕЛКА ГОЧЕВА ШУНДАНЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001253 от 11.10.2022 г.;

БИЛЯНА АСЕНОВА ЯНКОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000839 от 29.09.2022 г.;

ПАНЧО ИВАНОВ ПАНЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000771 от 28.09.2022 г.;

КРАСИМИРА ЖАНКОВА МАРЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001013 от 04.10..2022 г.;

МАРИАНА ТОДОРОВА МИТЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000741 от 28.09.2022 г.;

МАРИО ПЕТЕВ ЖЕЛЯЗКОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000697 от 28.09.2022 г.;

ДИЯНА НИКОЛОВА МИТЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000843 от 29.09.2022 г.;

ГЕРГАНА ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001339 от 17.10.2022 г.;

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001107 от 06.10.2022 г.;

ДИМЧО ХРИСТОВ РАЙКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000682 от 27.09.2022 г.;

МАРИЯ МАВРОДИЕВА ТАНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000855 от 29.09.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.