Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 401 от 16.06.2023 година

Публикувано на: 16.06.2023 г., петък

Валидно до: 30.06.2023 г., петък /включително/

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 401 от 16.06.2023 година

До:

КОЙНА КОЙНОВА ФИЛИПОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000478 от 30.01.2023 г.;

ГАНЧО ЯНКОВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000055 от 10.01.2023 г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.