Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 400 от 15.06.2023 година

Публикувано на: 15.06.2023 г., четвъртък

Валидно до: 29.06.2023 г., четвъртък /включително/

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 400 от 15.06.2023 година

До:

МИТКО НАСКОВ РАЙЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000614 от 22.05.2023 г.;

ИВАН ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000058 от 10.01.2023 г.;

КИРЧО ДАНЧЕВ МИЛЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000039 от 10.01.2023 г.;

КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВ ЯНУШЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000263 от 18.01.2023 г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.