Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 381 от 07.06.2023 година

Публикувано на: сряда, 07.06.2023 год.

Валидно до: сряда, 21.06.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 381 от 07.06.2023 година

До:

МИЛЕН ЖИВКОВ КОЛЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000527 от 28.02.2023 г.;

КИЧКА ДИНКОВА ПЕНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000540 от 09.03.2023 г.;

КИРИЛ ДИНКОВ ПЕНЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000538 от 09.03.2023 г.;

ГАЛИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000537 от 07.03.2023 г.;

ДИМО ЖИВКОВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000519 от 23.02.2023 г.;

МАЛАМА ДИМОВА ДОБРЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000531 от 28.02.2023 г.;

ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000529 от 28.02.2023 г.;

ДИАНА КОЛЕВА МЕНТЛЕР

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000440 от 25.01.2023 г.;

ДАМЯН КОЛЕВ ДАМЯНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000455 от 27.01.2023 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.