Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 380 от 06.06.2023 година

Публикувано на: вторник, 06.06.2023 год.

Валидно до: вторник, 20.06.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 380 от 06.06.2023 година

До:

ЗЛАТКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000427 от 25.01.2023 г.;

ДАРИНА ДИМОВА ВЕЛИКОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000545 от 16.03.2023 г.;

ДИМКА ХРИСТОНОВА СТОЯНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000389 от 23.01.2023 г.;

ДАНИЕЛА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000547 от 16.03.2023 г.;

ЖАНА РУСЕВА МАКНАЛИ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000347 от 20.01.2023 г.;

ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000357 от 20.01.2023 г.;

ВЛАДИМИР ПАНЕВ ЗАПРЯНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000390 от 23.01.2023 г.;

АТАНАС ТОДОРОВ ТОДОРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000272 от 19.01.2023 г.;

КРИСТИНА АТАНАСОВА ДЕЛЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000564 от 29.03.2023 г.;

БОЙКА БОРИСЛАВОВА МИХАЙЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000452 от 26.01.2023 г.;

АНА КОЛЕВА ДАМЯНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000456 от 27.01.2023 г.;

ПАУЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000549 от 16.03.2023 г.;

ВЕСЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000548 от 16.03.2023 г.;

АЛБЕНА СЛАВОВА ДЕМИРЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000046 от 10.01.2023 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.