Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 379 от 05.06.2023 година

Публикувано на: понеделник, 05.06.2023 год.

Валидно до: понеделник, 19.06.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 379 от 05.06.2023 година

До:

НЕДЯЛКО ТОДОРОВ БЯЛКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000501 от 03.02.2023 г.;

ДИМИТЪР ИВОВ ДАМЯНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000149 от 12.01.2023 г.;

ИВАН ЧАНКОВ АСЕНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000235 от 16.01.2023 г.;

ИВАН ВИДЕВ ВИДЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000202 от 13.01.2023 г.;

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000189 от 12.01.2023 г.;

ГИТА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000162 от 12.01.2023 г.;

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000171 от 12.01.2023 г.;

РОМЕО НЕДЕВ РУСАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000111 от 11.01.2023 г.;

АСЕН МИТЕВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000087 от 10.01.2023 г.;

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.