Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 378 от 15.11.2022 година

Публикувано на: вторник, 15.11.2022 год.

Валидно до: вторник, 29.11.2022 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 378 от 15.11.2022 година

До:

КИРО ТЕНЧЕВ КИРЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000696 от 29.10.2020 г.;

НАНКА ДЕМИРЕВА МИХОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000594 от 13.08.2020 г.;

СТЕФКА НИКОЛОВА ДИЛОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000598 от 13.08.2020 г. и

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000196 от 26.01.2016 г.;

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000610 от 14.08.2020 г.;

ЕСЕН КО ЕООД, представляван от: ХИСТОЗ ЯНКОВ ХРИСТОЗОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000630 от 01.09.2020 г.;

ПЪРВОЛЕТА ТОДОРОВА ИЛИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000694 от 29.10.2022 г..

ИВАНКА МИТЕВА ГОСПОДИНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001396 от 19.10.2022 г.;

СОФИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000945 от 03.10.2022 г.;

МАРИН ГОГОВ ПАЛАЗОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000656 от 27.09.2022 г..

КИРИЛКА ЯНАКИЕВА КАРАГЬОЗОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001427 от 21.10.2022 г.;

ЕМИЛ СЛАВЧЕВ СТОИЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001394 от 19.10.2022 г.;

ХРИСТОЗ ЯНКОВ ХРИСТОЗОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000692 от 27.09.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.