Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 374 от 01.06.2023 година

Публикувано на: 01.06.2023 г., четвъртък

Валидно до: 15.06.2023 г., четвъртък /включително/

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 374 от 01.06.2023 година

До:

ГОСПОДИН КИРОВ ТАШЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000395 от 23.01.2023 г.;

ИСУС СТАНЧЕВ ТАШЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000557 от 17.03.2023 г.;

КИРИЛ СТАНЧЕВ ТАШЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000556 от 17.03.2023 г.;

ДИНКО АНГЕЛОВ ГОСПОДИНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000338 от 20.01.2023 г.;

СНЕЖАНА ДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000325 от 20.01.2023 г. ;

СОФКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000328 от 20.01.2023 г.;

ДАНЧО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000358 от 20.01.2023 г.;

ИВАН АТАНАСОВ НАСТЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000316 от 20.01.2023 г.;

ПЕНЬО РАДЕВ РАДЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000339 от 20.01.2023 г.;

ГЕОРГИ БОНЧЕВ АРНАУДОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000253 от 18.01.2023 г. ;

КРИСТИЯН ДИНЕВ ДИНЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000336 от 20.01.2023 г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.