Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 366 от 11.11.2022 година

Публикувано на: петък, 11.11.2022 год.

Валидно до: петък, 25.11.2022 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 366 от 11.11.2022 година

До:

СТАНИМИР ПРОДАНОВ АТАНАСОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001187 от 07.10.2022 г.;

ПРОДАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001188 от 07.10.2022 г.;

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001148 от 07.10.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.