Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 361 от 09.11.2022 година

Публикувано на:сряда, 09.11.2022 год.

Валидно до: сряда, 23.11.2022 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 361 от 09.11.2022 година

До:

НИКОЛАЙ РУСАНОВ ДАНЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000932 от 30.09.2022 г.;

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЧАУШЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000809 от 29.09.2022 г.;

МАРИЙКА СТАНЧЕВА ИВАНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000891 от 30.09.2022 г.;

ЖИВКА ЯНКОВА ГАНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000633 от 27.09.2022 г.;

ЗЛАТИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001184 от 07.10.2022 г.;

ДИЯНА КОСТАДИНОВА СЕРАФИМОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000827 от 29.09.2022 г.;

ДИНКО НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000675 от 27.09.2022 г.;

ЛОЗКО СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001123 от 06.10.2022 г.;

МИХАИЛ КЪНЧЕВ СТАМБОЛИЙСКИ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001180 от 07.10.2022 г.;

ГАЛЯ РАДЕВА БОНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001063 от 05.10.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.