Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 358 от 30.05.2023 година

Публикувано на: вторник, 30.05.2023 год.

Валидно до: вторник, 13.06.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 358 от 30.05.2023 година

До:

БОРИС СИМЕОНОВ ПЕТКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000106 от 11.01.2023 г.;

ТАНЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000101 от 11.01.2023 г.;

СТЕФКА ПЕНЧЕВА РОБЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000107 от 11.01.2023 г.;

КАЛИНКА КОЛЕВА ВЪЛЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000060 от 10.01.2023 г.;

АНТОАНЕТА ВЕЛИСЛАВОВА ПАНАЙОТОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000165 от 12.01.2023 г.;

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000175 от 12.01.2023 г.;

РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ДАНДЕЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000183 от 12.01.2023 г.;

ТАТЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000067 от 10.01.2023 г.;

МИНКА МИЛЧЕВА КОСТАДИНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000104 от 11.01.2023 г.;

МИЛЕН ЖЕЧЕВ ДЕЛЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000061 от 10.01.2023 г.;

ДИМИТЪР ТРУФЕВ ДИМИТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000113 от 11.01.2023 г.;

ЕЛЕНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000071 от 10.01.2023 г.;

ГЕОРГИ ДАЧЕВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000117 от 11.01.2023 г.;

АНТОН ДИМЧЕВ ЖЕЛЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000116 от 11.01.2023 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.