Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 32 от 18.01.2023 година

Публикувано на сряда:, 18.01.2023 год.

Валидно до: сряда, 01.02.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 32 от 18.01.2023 година

До:

СТАНИСЛАВ ДАНЧЕВ ДИМИТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000688 от 27.09.2022 г.;

ВАНЯ ТОДОРОВА РУСЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001589 от 19.12.2022 г.;

РАДКА ТОДОРОВА РУСЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001588 от 19.12.2022 г.;

МАРИЯ РУСЕВА ВАСИЛЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001585 от 19.12.2022 г.;

ВЪЛКО ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001602 от 19.12.2022 г.;

МИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001594 от 19.12..2022 г.;

СТОЙЧО ГОЧЕВ ИВАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001431 от 21.10.2022 г.;

ГЕОРГИ ТОНЕВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000726 от 28.09.2022 г.;

ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000736 от 28.09.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.