Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 29 от 16.01.2023 година

Публикувано на:понеделник, 16.01.2023 год.

Валидно до: понеделник, 30.01.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 29 от 16.01.2023 година

До:

ДИМО ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000709 от 28.09.2022 г.;

БОЙЧО ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001582 от 12.12.2022 г.;

ЗЛАТИ МЕТОДИЕВ РАДИЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000799 от 29.09.2022 г.;

ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001116 от 06.10.2022 г.;

ГАЛИНА ПЕТКОВА САРАФОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001530 от 11.11.2022 г.;

ТОДОР ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001332 от 13.10..2022 г.;

ДИМИТЪР КАРОЛЕВ ТОПЧИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001440 от 25.10.2022 г.;

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001263 от 11.10.2022 г.;

НЕДЯЛКА ИВАНОВА МИТЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001146 от 29.09.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.