Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 22 от 28.07.2020 година

Публикувано на: вторник, 28.07.2020 год.

Валидно до: вторник, 11.08.2020 год. Включително

 

 

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 22 от  28.07.2020 година

 

 

До:

  1. ХРИСТО ТОДОРОВ ТАШЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000443/15.05.2020 г.;

  1. НЕДЯЛКО КОЛЕВ ХРИСТЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000508/09.07.2019 г.;

  1. ТОНКА ЖЕЛЕВА СТАНЧЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000225/06.03.2020 г.

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

 

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.