Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 20 от 16.07.2020 година

Публикувано на: четвъртък, 16.07.2020 год.

Валидно до: четвъртък, 30.07.2020 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 20 от  16.07.2020 година

До:

 1. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА МИЛАНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000251/12.03.2020 г.;

 1. ДИМИТЪР МИЛАНОВ ДИМИТРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001003/23.12.2019 г.;

 1. МИТЮ ДЕМИРЕВ МАРИНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000183/04.04.2019 г.;

 1. ЙОРДАНКА МАРИАНОВА ТАНЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000895/23.10.2019 г.;

 1. НИКОЛАЙ ПАСКОВ КОЛЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000355/04.06.2019 г.;

 1. КОСТАДИН АСЕНОВ ПАНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000255/12.03.2020 г.;

 1. САМЕТ ДЖЕЙЛЯН САДЕТИН

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000122/01.04.2019 г.;

 1. НЕДКА НАСКОВА ИВАНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000450/18.05.2018 г.;

 1. ВИОЛЕТА НАСКОВА ИВАНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000448/18.05.2020 г.;

 1. КОЛЬО ГОЧЕВ ДЕЧЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000198/04.03.2020 г.;

 1. ТОДОРКА ИВАНОВА УЗУНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000585/18.07.2019 г.;

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.