Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 18 от 10.07.2020 година

Публикувано на: петък, 10.07.2020 год.

Валидно до: петък, 24.07.2020 год. Включително

 

 

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР - 12 - 18 от  10.07.2020 година

 

До:

 

  1. ГОСПОДИНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000765/27.12.2016 г.;

 

  1. СЛАВЧО ЗЛАТЕВ СЛАВОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000224/28.01.2016 г.

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

 

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.