Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 125 от 09.02.2023 година

Публикувано на:четвъртък, 09.02.2023 год.

Валидно до: четвъртък, 23.02.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 125 от 09.02.2023 година

До:

БУДИН МАРТИНОВ МИТКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000845 от 29.09.2022 г.;

ИЛИЯ СИМЕОНОВ ДИНКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001499 от 01.11.2022 г.;

ДИНКО ИЛИЕВ ДИНКОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001493 от 01.11.2022 г.;

АТАНАС САШЕВ АТАНАСОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000849 от 29.09.2022 г.;

АНТОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001328 от 13.10.2022 г.;

БОЖИДАР СТЕФЧЕВ БОРЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001371 от 17.10.2022 г.;

ГОСПОДИН МИТЕВ ГОСПОДИНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001083 от 05.10.2022 г.;

ГИТА СТОЯНОВА МИТЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000784 от 28.09.2022 г.;

МИТКО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001426 от 21.10.2022 г.;

ФАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001327 от 13.10.2022 г.;

ДИМЧО КИРИЛОВ МИТЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000671 от 27.09.2022 г.;

АНГЕЛ ИВАНОВ АТАНАСОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000715 от 28.09.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.