Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 1 от 03.01.2023 година

Публикувано на: вторник, 03.01.2023 год.

Валидно до: вторник, 17.01.2023 год. Включително

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 1 от 03.01.2023 година

До:

ДЕСИСЛАВА ГЕНЧЕВА ТЕНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001517 от 03.11.2022 г.;

ДАЯНА – ДИЯНА БОЯДЖИЕВА ЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ДИЯНА ХРИСТОВА БОЯДЖИЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001538 от 14.11..2022 г.;

МАРИАНА ДИНЧЕВА ГОСПОДИНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001084 от 05.10.2022 г.;

МИЛКО АТАНАСОВ БОЙЧЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000678 от 27.09.2022 г.;

ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001136 от 07.10.2022 г.;

СНЕЖИНКА НИКИФОРОВА ТЕНЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001405 от 19.10..2022 г.;

АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001252 от 11.10.2022 г.;

МАРУСЯ КИРИЛОВА ДИМОВА - КОЖУХАРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001264 от 11.10.2022 г.;

ВЪЛКО ГРОЗЕВ ГЕОРГИЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001266 от 11.10.2022 г.;

ИВАЙЛО ГЕНКОВ НЕНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000730 от 28.09.2022 г.;

АЛЕКСАНДРЕ МИЛЕНОВ БУДЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000756 от 28.09.2022 г.;

ТОНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001257 от 11.10.2022 г.;

РАДКО ХРИСТОВ БОБОТАНОВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000727 от 28.09.2022 г.;

ФАТМЕ МЮМЮН ИСМАИЛ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000749 от 28.09.2022 г.;

ЛИДИЯ СТОЯНОВА ТЕНЧЕВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000701 от 28.09.2022 г.;

МИТКО ИВАНОВ ЩЕРЕВ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001241 от 11.10.2022 г.;

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕНЕВСКИ

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000777 от 28.09.2022 г.;

РОСИЦА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001091 от 05.10.2022 г..

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности", Отдел "Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, етаж 3, стая № 4 при Катя Маринова – ст. инспектор в отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.dimitrovgrad.bg.