Съобщения

Съобщение на Басейнова дирекция за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Съобщение на Басейнова дирекция съгласно чл.62, ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде разположен на територията на ПИ с идентификатор 21052.1015.9 по Кадастралната карта на гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на пречистени отпадъчни води.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект- Отводителен канал, поречие р.Марица, който е част от водно тяло с код BG3MA350R232-"Река Банска от вливане на р.Терез дере до устие", с цел заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води за проектиране…

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително №33120052/02.12.2010г. за ползване на воден обект р.Горскоизворска

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително №33120052/02.12.2010г. за ползване на воден обект р.Горскоизворска, поречие на р.Марица за заустване на отпадъчни води от обект "Ракиен казан", находящ се в с.Горски извор, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Обява за открит обществен достъп до информация, относно актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.4 от ЗООС на Неохим АД.

Обява за открит обществен достъп до информация, относно актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.4  от ЗООС на Неохим АД.