Съобщения

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително №33120052/02.12.2010г. за ползване на воден обект р.Горскоизворска

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително №33120052/02.12.2010г. за ползване на воден обект р.Горскоизворска, поречие на р.Марица за заустване на отпадъчни води от обект "Ракиен казан", находящ се в с.Горски извор, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Обява за открит обществен достъп до информация, относно актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.4 от ЗООС на Неохим АД.

Обява за открит обществен достъп до информация, относно актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.4  от ЗООС на Неохим АД.

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Меричлерска река, с цел заустване на смесен поток от пречистени отпадъчни води.

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Меричлерска река, с цел заустване на смесен поток от пречистени отпадъчни води.

Съобщение съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Съобщение съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.