Съобщения

Съобщение от Басейнова дирекция Източнобеломорски район съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

Съобщение съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Черногорово" ПИ №000227, в землището на с.Черногорово, общ.Димитровград, обл.Хасково с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

Съобщение съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Съобщение съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот №081007, местност "Свинарника", в землището на с.Върбица, общ.Димитровград, обл. Хасково с цел водоснабдяване…

Достъп до обществена информация относно Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около тръбен кладенец за водоснабдяване на "Цех за преработка на гъби" в землището на с.Горски извор,общ.Димитровград, обл.Хасково.

 Община Димитровград обявява осигуряване на обществен достъп до информация относно Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около тръбен кладенец за водоснабдяване на "Цех за преработка на гъби" в землището на с.Горски извор, общ.Димитровград, обл.Хасково, собственост на "Извор-АМ" ООД, с.Горски извор.Същия е на разположение за запознаване на заитересовани лица с проекта в сградата на…

Съобщение на Басейнова дирекция за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Съобщение на Басейнова дирекция съгласно чл.62, ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде разположен на територията на ПИ с идентификатор 21052.1015.9 по Кадастралната карта на гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на пречистени отпадъчни води.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект- Отводителен канал, поречие р.Марица, който е част от водно тяло с код BG3MA350R232-"Река Банска от вливане на р.Терез дере до устие", с цел заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води за проектиране…