Съобщения

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Съобщение съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-един тръбен кладенец ПИ с идентификатор 21052.1015.303 по КККР на Димитровград.

Съобщение съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-един тръбен кладенец ПИ с идентификатор 21052.1015.303 по КККР на Димитровград.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица.

Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица.

Резултати от Конкурса за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2018г.

  Класиране на участниците в  Конкурса за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2018г      

Разрешение №489/17.08.2018г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Янаклъка" на "Европът 2005" ООД.

Разрешение №489/17.08.2018г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства в площ "Янаклъка", разположена в землището на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково на "Европът 2005" ООД.

Дезинсекция и дезакаризация на територията на община Димитровград - IV етап.

                                                     СЪОБЩЕНИЕ         През настоящата седмица на територията на гр.Димитровград ще се извърши “Дезинсекция срещу имаго на комари и Дезакаризация на озеленени площи – IV етап. Предварително определените дати са 16.08.18г.(четвъртък) и 17.08.18г.(петък) – третиране срещу комари. През почивните дни 18.08.18г.(събота ) и 19.08.18г.(неделя) ще се извърши…

Обява за Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки.

Обява за Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки.

Дезинсекция и дезакаризация на територията на община Димитровград - II етап.

                    СЪОБЩЕНИЕ         През настоящата седмица Община Димитровград планира да извърши дезинсекция срещу имаго и ларви на комари и дезакаризация на тревни площи – II етап, като предварително определените дати са 31.05.18г.(четвъртък), 01.06.18г.(петък) и 02.06.2018г.(събота) Пръскането ще се извършва по график…